Regulamin sklepu internetowego www.sklep.krystian.com.pl 
Obowiązujący od dnia 1 lipca 2020 r.

 

1. Postanowienia ogólne


1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sklep.krystian.com.pl.pl prowadzony jest przez spółkę z PW Krystian Sp. z o.o. z siedzibą w Przysusze (26-400) przy ul. Staszica 9A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000360882, NIP: 601-007-80-99, REGON: 142518646, kapitał zakładowy: 16.355.000,00 zł, nr rachunku bankowego ING Bank Śląski nr 93 1050 1793 1000 0090 3038 7832, adres poczty elektronicznej: sklep@krystian.com.pl, tel: +(48) 48 675 25 88 

1.2. PW Krystian sp. z o.o. prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie sklep.krystian.com.pl.

 1.3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.

 1.4. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią Umowy Sprzedaży oferowanych Produktów przez PW Krystian sp. z o.o. i określa warunki oraz zasady sprzedaży prowadzonej przez PW Krystian sp. z o.o. za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 1.5. Każdy Klient korzystający ze Strony Internetowej lub dokonujący zakupu Produktów oferowanych przez PW Krystian sp. z o.o. jest obowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

 1.6. Poprzez działanie Strony PW Krystian sp. z o.o. zbiera dane osobowe. Użytkownicy i Klienci są informowani o celu i zakresie przetwarzania danych osobowych w sposób określony przez prawo. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest spółka PW Krystian sp. z o.o. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego.

 

2. Definicje

 

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 2.1. Cenniku Transportu – dostępna na stronach Sklepu Internetowego informacja dotycząca kosztów dostawy zamówionych Produktów.

 2.2. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2.3. Formularz Rejestracyjny – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

 2.4. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 2.5. Klient – Konsument lub Przedsiębiorca, który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 2.6. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

 2.7. Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

 2.8. Konsument – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2.9. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia korzystającym z niej Klientów automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

 2.10. Polityka Prywatności – odrębny regulamin dostępny w domenie www.sklep.krystian.com.pl.pl dotyczący ochrony danych osobowych Użytkowników i Klientów, pozyskiwanych i przetwarzanych na stronie internetowej www.sklep.krystian.com.pl oraz rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Użytkownika i Klienta oraz zabezpieczenie danych osobowych.

 2.11. Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 2.12. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 2.13. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

 2.14. Siedziba Sprzedawcy – sklep stacjonarny Sprzedawcy pod adresem: ul. Staszica 9A, Przysusze, przy ul. Staszica 9A, 26-400 Przysucha.

 2.15. Sklep Internetowy lub Sklep – sklep internetowy prowadzony w domenie www.sklep.krystian.com.pl przez PW Krystian sp. z o.o. z siedzibą w Przysusze, przy ul. Staszica 9A, Przysusze, przy ul. Staszica 9A, 26-400 Przysucha.

 2.16. Sprzedawca – spółka PW Krystian sp. z o.o. z siedzibą w Przysusze, przy ul. Staszica 9A, Przysusze, przy ul. Staszica 9A, 26-400 Przysucha.

2.17. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2.18. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2014 r. poz 827 ze zm.).

2.19. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca ze Strony Internetowej i zapoznającą się z ofertą Sklepu Internetowego.

2.20. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

3.Wymagania techniczne

 

3.1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta lub Użytkownika co najmniej następujących wymagań technicznych:

3.1.1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

3.1.2 aktualna wersja przeglądarki internetowej - wspierane przeglądarki to: Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej, Mozilla Firefox, Chrome, Safari – z włączoną obsługą Java Script i cookies;

3.1.3. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli;

3.1.4. aktywne konta poczty elektronicznej e-mail Klienta. 2. Strona Sklepu Internetowego wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisów internetowych Sklepu Internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia, z którego korzysta Użytkownik lub Klient.

 

4. Zakres obowiązywania

 

4.1. Regulamin określa m.in. zasady rejestracji i korzystania z Konta przez Klienta, warunki i zasady składania Zamówień oraz ich realizacji, a także zasady realizacji uprawnień z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady oraz prawo odstąpienia od umowy przez Konsumenta.

4.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizowania postanowień Regulaminu bez wcześniejszego powiadomienia Klienta. Klient przy pierwszym logowaniu do Sklepu Internetowego licząc od chwili wejścia w życie zmian Regulaminu zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy ze Sprzedawcą dotyczącej prowadzenia Konta.

4.3. Każdorazowo realizacja Zamówienia będzie odbywała się na podstawie wersji Regulaminu, która obowiązywała w dniu złożenia Zamówienia. W celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami Sprzedawca zaleca, przed złożeniem Zamówienia, zapoznanie się z Regulaminem aktualnym na dzień złożenia Zamówienia.

 

5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego

 

5.1. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać korzystając z witryny www.sklep.krystian.com.pl.pl. W tym celu Klient zobowiązany jest dokonać rejestracji poprzez utworzenie Konta, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego aktywności w Sklepie Internetowym. W celu utworzenia Konta konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

5.2. W celu dokonania rejestracji i utworzenia Konta w Sklepie Internetowym należy wypełnić Formularz Rejestracyjny poprzez podanie m.in. następujących danych: imienia, nazwiska, adresu e-mail, hasła oraz opcjonalnie daty urodzenia. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji i aktywacji Konta oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a PW Krystian sp. z o.o., której przedmiotem są usługi świadczone przez PW Krystian sp. z o.o., na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

5.3. Świadczenie usługi elektronicznej w zakresie założenia Konta jest bezpłatne. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu Konta Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony. Za moment zawarcia uznaje się zakończenie procesu rejestracji Klienta.

5.4. Konsument może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili składając odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej na adres Sprzedawcy. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia. Sprzedawca w ciągu 7 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z danych zapisy objęte ochroną danych osobowych związane z usługą i zaprzestanie jej świadczenia.

5.5. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Kosument obiektywnie i bezprawnie rażąco narusza Regulamin - z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licząc od dnia złożenia wypowiedzenia. Jeżeli obiema stronami umowy są przedsiębiorcy Sprzedawca może w takiej sytuacji wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym.

5.6. Sprzedawca i Klient mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

5.7. Dokonując rejestracji Konta Użytkownik: 

5.7.1. zobowiązany jest wyrazić zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie Sprzedawcy i ich przetwarzanie zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – tzw. „RODO”) w celach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Prywatności.

5.7.2. zobowiązany jest zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu;

5.7.3. może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera; świadczenie usługi w tym zakresie jest bezpłatne; usługa "newsletter" zawierana jest na czas nieokreślony; umowa jest zawierana w momencie wyrażenia zgody na rozsyłanie wiadomości na adres Klienta podany przy rejestracji; Klient może w każdej chwili zrezygnować z usługi, w tym zakresie stosuje się postanowienia dotyczące wypowiedzenia umowy oświadczenie usługi elektronicznej

5.8. Za pomocą Konta Klient ma dostęp do swoich danych osobowych, może je edytować i dokonywać ich aktualizacji.

5.9. W przypadku Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Sklepie Internetowym, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

 

6. Składanie Zamówienia

 

6.1. Informacje znajdujące się na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Treść strony Sklepu Internetowego, w szczególności ceny i opisy produktów, należy traktować jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 6.2. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie Internetowym, o ile wyraźnie nie oznaczono inaczej, są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 6.3. W celu złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest wypełnić Formularz Zamówienia i dokonać: wyboru zamawianych Produktów, wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura VAT, wyboru sposobu płatności oraz dokonać płatności (z zastrzeżeniem opcji płatności przy odbiorze). Podanie numeru NIP firmy lub numeru NIP jednoosobowej działalności gospodarczej w procesie składania Zamówienia oznacza chęć dokonania zamówienia jako Przedsiębiorca.

 6.4. Przed złożeniem zamówienia Klient musi się zapoznać z niniejszym Regulaminem. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.

 6.5. W wypadku gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego.

 7. Cena i formy płatności

 

7.1. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu Internetowego są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT lub rachunek.

7.2. Podane ceny są cenami detalicznymi i nie uwzględniają rabatów i bonifikat.

7.3. Podane ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy. Koszt dostawy w dokładnej wysokości jest podawany w trakcie przyjmowania zamówienia i zależy od sposobu wysyłki i wartości zamówienia. Klient w trakcie wypełniania formularza zamówienia wybiera sposób wysyłki i płatności i potwierdza swój wybór.

7.4. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.

7.5. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych Produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur, w tym faktur korygujących, w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.

7.6. Faktura VAT będzie dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w wersji papierowej.

7.7. Jeżeli z treści umowy wynika, że z tytułu jej realizacji powstaje zobowiązanie do zapłaty należności po stronie Konsumenta - dla ważności umowy jest on zobowiązany potwierdzić zrozumienie powstania obowiązku zapłaty kwoty określonej umową i złożyć oświadczenia poprzez akceptację zamówienia formułą: "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty ".

7.8. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony Produkt lub Produkty, w tym za koszty dostawy dostawy w stawce uzależnionej od gabarytu przesyłki, które można ustalić tutaj,  w chwili złożenia zamówienia za pośrednictwem PAY-U albo – w przypadku odbioru osobistego – w chwili odbioru towaru w siedzibie Sprzedawcy.

7.9. Dopuszcza się następujące formy płatności:

7.9.1. Przy odbiorze – zapłata gotówką przy odbiorze produktu w Siedzibie Sprzedawcy.

7.9.2. Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.

7.9.3. Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) – każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

7.9.4. Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

7.10. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w Sklepie Internetowym Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności lub dostawy.

7.11. Sprzedawca realizuje zamówienia na terenie Polski.

7.12. Termin realizacji zamówienia w przypadku produktów znajdujących się w magazynie - nie dłużej niż 2-3 dni robocze, licząc od daty ustalonej jak w punkcie poprzednim. W większości przypadków zamówienia realizujemy w ciągu 24 godzin. W przypadku produktów oferowanych na zamówienie termin zostanie określony przy składaniu zamówienia.

7.13. Jeżeli Sprzedawca oświadczy, że świadczenia tego nie spełni, druga strona może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego.

 

8. Dostawa i szkody w transporcie

 

8.1. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie Internetowym jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście w Siedzibie Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie przez Klienta adresu dostawy.

8.2. W przypadku wyboru opcji odbioru osobistego Sprzedawca informuje Klienta drogą elektroniczną o możliwości odebrania zamówionego Produktu. Produkt należy odebrać w ciągu 5 dni od otrzymania informacji o możliwości zrealizowania odbioru osobistego. W przypadku nieodebrania Produktu przez Klienta w terminie określonym powyżej, Sprzedający może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając w tym celu Kupującemu stosowne oświadczenie woli ze skutkiem na dzień, w którym zostanie ono doręczone Kupującemu. W takim przypadku Umowa Sprzedaży uważana będzie za niezawartą, a Zamówienie za anulowane. Sprzedający może wykonać prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 60 (trzydziestu) dni od daty bezskutecznego upływu terminu odbioru Produktu. W takim przypadku Produkty, które nie zostaną odebrane przez Klienta w wyznaczonym terminie zostaną odesłane do magazynu, a Zamówienie zostanie anulowane.

8.3. W celu odbioru towaru należy przedstawić ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) oraz dane identyfikujące zamówienie (nazwisko i imię Klienta lub numer zamówienia) lub upoważnienie, w przypadku odbioru towaru przez inną osobę niż Klient.

8.4. Sklep Internetowy realizuje wyłącznie zamówienia, dla których wskazanym przez Klienta miejscem dostawy znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

8.5. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Koszty wysyłki (dostawy) naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami firm kurierskich i zależą od wagi, rozmiarów przesyłki, wyboru sposobu dostawy oraz od wybranej formy płatności.

8.6. W przypadku dostarczenia przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej odbiór przesyłki wymaga pisemnego pokwitowania Klienta. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

8.7.Jeżeli klient zamówi towar, a następnie nie odbierze przesyłki w terminie z przyczyn niezależnych od sprzedawcy lub przewoźnika, sprzedawca obciąży go należnością za przewóz zwracanej przesyłki do sprzedawcy w kwocie stanowiącej równowartość kosztów poniesionych przez sprzedawcę z tego tytułu. Wspomniana należność zostanie automatycznie potrącona z uiszczonej przez klienta ceny zakupu.

8.8. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania paczki do wysyłki oraz dostarczenia produktu do Klienta. Przygotowanie produktu do wysyłki, jak i jego dostawa odbywa się wyłącznie w Dni Robocze. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno Zamówienie Sprzedawca może samodzielnie zdecydować o podziale Zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu Zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części Zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

8.9. W przypadku gdy doręczona do Klienta przesyłka nosi ślady uszkodzenia, w celu ustalenia czy szkoda powstała podczas transportu czy została spowodowana przez Klienta po odbiorze towaru, powinien on sporządzić z udziałem przewoźnika (kuriera) protokół uszkodzenia przesyłki, który jest dowodem uprawdopodabniającym, iż szkoda powstała podczas przewozu. W protokole należy dokładnie opisać stan opakowania oraz zamieścić wszelkie informacje, które pomogą wykluczyć udział Klienta w spowodowaniu szkody. Po spisaniu raportu szkody należy niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

8.10. Klient może odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. O powyższym fakcie należy niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę pod adresem: sklep@krystian.com.pl.

 

9. Prawo Konsumenta do odstąpienia od Umowy Sprzedaży

9.1. Zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy tj. objęcia Produktu rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.

9.2. Termin, o którym mowa w pkt. 9.1 powyżej uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem Konsument wyśle Sprzedawcy stosowne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@krystian.com.pl lub w formie listownej doręczonej na adres siedziby Sprzedawcy. Zaleca się skorzystanie ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu lub załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. W przypadku złożenia oświadczenia w formie elektronicznej Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

9.3. Konsument jest zobowiązany zwrócić Produkt przesyłając go na adres siedziby Sprzedawcy nie później niż w ciągu 14 dni od momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Termin zostaje zachowany, jeżeli Konsument odeśle zwracany towar przed upływem tego terminu.

9.4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci wszystkie koszty, łącznie z kosztem dostawy (z wyjątkiem dodatkowych płatności wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia towaru, oferowanego przez Sprzedawcę) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

9.5. Konsument ponosi na zasadach ogólnych odpowiedzialność za utratę towaru lub jego uszkodzenie podczas transportu. W czasie biegu terminu 14 dni na odstąpienie od umowy Konsument powinien zadbać w szczególności o to, aby korzystanie z produktu nie wykraczało poza czynności, mające na celu stwierdzenie cech, charakteru i funkcjonowania rzeczy.

9.6. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9.7. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych ”za pobraniem”. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.

9.8. Zwrot należności na rzecz Klienta zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób dokonania zwrotu.

9.9. Zwrot należności nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Jeżeli Klient poda nieprawidłowy numer konta, termin na zwrot ulega przedłużeniu o czas niezbędny do ustalenia prawidłowego numeru konta.

9.10. Prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadkach wskazanych w art. 33 Ustawy o prawach konsumenta, w tym w szczególności w przypadkach w których:

9.10.1. przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

9.10.2. przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

9.10.3. przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

9.11. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia lub ograniczenia jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

9.12. Postanowienia zawarte w pkt 9 Regulaminu stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

10. Rękojmia i gwarancja jakości

 

10.1. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Sklepu Internetowego. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

10.2. Sprzedawca odpowiada za wady Produktu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów Kodeksu Cywilnego (art. 556 do art. 582 Kodeksu Cywilnego w zakresie dotyczącym rękojmi za wady i gwarancji jakości).

10.3. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

10.4. Reklamacje Kupującego na podstawie gwarancji należy zgłosić bezpośrednio u właściwego gwaranta lub za pośrednictwem Sprzedającego. Reklamacje te rozpatruje właściwy gwarant (wystawca oświadczenia gwarancyjnego). Warunki gwarancji określa karta gwarancyjna dołączona do Produktu lub informacja znajdująca się na stronie internetowej gwaranta.

10.5. Dowód zakupu Towaru oraz ważna karta gwarancyjna są niezbędne do przyjęcia przez gwaranta lub Sprzedającego reklamacji na podstawie gwarancji.

10.6. Reklamacje z tytułu rękojmi (dotyczy Konsumentów) można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego na stronach Sklepu Internetowego lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

10.7. Wadliwy produkt - w uzgodnieniu ze Sprzedawcą - jeżeli będzie to możliwe i celowe - Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana Konsumentowi. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

10.8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie z wnioskiem o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

10.9. Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

10.10. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

10.11. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

10.12. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

10.13. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację. Powyższe wymogi mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

10.14. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby rozpoznać reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

10.15. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

 

11. Odpowiedzialność

 

11.1. Użytkownik lub Klient korzysta ze Strony Internetowej na własną odpowiedzialność, a Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, którą Użytkownik lub Klient mógłby ponieść w wyniku korzystania ze Strony.

 

12. Własność intelektualna

 

12.1. Użytkownik lub Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.

12.2. Strona internetowa Sklepu Internetowego chroniona jest prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane Użytkownikowi wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone. Treści tworzące Stronę Internetową, w tym zdjęcia, ilustracje, dźwięki, teksty, opisy, elementy graficzne, dokumenty, bazy danych, oprogramowanie, Newslettery, są własnością Sprzedawcy.

12.3. Sprzedawca nie udziela Użytkownikowi ani Klientowi żadnej licencji ani żadnych innych praw do wskazanych powyżej treści. W szczególności zabronione jest jakiekolwiek reprodukowanie, kopiowanie, modyfikowanie lub wykorzystywanie, w całości lub w części, w jakiejkolwiek formie, treści zawartych na stronie Sklepu Internetowego.

 

13. Dane osobowe

13. Dane osobowe Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PW Krystian Sp. z o.o. z siedzibą w Przysusze; Przetwarzane przez nas dane osobowe obejmują w szczególności: • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko, • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,

2) wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych, z którą można się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem e-mail: [rodo@krystian.com.pl];

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia, kontaktu związanego z wykonaniem umowy, udzielenia wnioskowanej informacji w formularzu kontaktowym, przedstawienia deklaracji zgodności, świadczenia usług dostępnych dla użytkowników posiadających konto. W przypadku przetwarzania danych dla celów marketingowych, podanie danych może być niezbędne dla otrzymania informacji marketingowej lub zamówionego newslettera czy informacji handlowej na mocy naszego uzasadnionego interesu. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych może następować: dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), dla wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), na podstawie Pani/Pana wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a).

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu obsługi Pani/Pana, w celu wykonania ciążącego na PW Krystian Sp. z o.o. obowiązku prawnego lub realizacji umowy o współpracy z takim podmiotem, w oparciu o Pani/Pana zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub osoby trzeciej. Odbiorcami mogą być przede wszystkim, upoważnieni pracownicy biura informacji gospodarczej, instytucje płatnicze, firmy księgowe, podmioty świadczące usługi marketingowe i IT na rzecz PW Krystian Sp. z o.o., kancelaria prawna, firmy kurierskie, banki, administratorzy elektronicznych systemów płatności, w tym ING Bank Śląski S.A. oraz Twisto Polska sp. z o.o.. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z PW Krystian sp. z o.o. umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez PW Krystian sp. z o.o. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń. PW Krystian sp. z o.o. zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić i zabezpieczyć Państwa Dane osobowe.

5) Możemy także przekazywać Państwa dane osobowe do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku ze: świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia); obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia); w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia), a także do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

6) W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

7) W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

8) W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

9) W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

10) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w systemie CRM Salesforce.

11) Dane osobowe będą przechowywane przez PW Krystian sp. z o.o. i / lub przetwarzających dane, o których mowa w pkt 4 wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i PW Krystian sp. z o.o. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla obsługi zapytania, realizacji zamówienia, posiadania konta w naszym serwisie lub tak długo, jak będzie Pani/Pan naszym klientem (okres ten został szczegółowo określony poniżej w zależności od wykorzystywanych przez Panią/Pana funkcjonalności naszej strony internetowej) lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych;

12) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, zmiany, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

13) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

14) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uzyskania odpowiedzi na zapytanie zawarte w formularzu kontaktowym lub realizacji celu wykorzystania przez Panią/Pana funkcjonalności naszej strony internetowej. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak obsługi zapytania/wniosku, realizacji umowy o świadczenie usługi elektronicznej;

15) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, na podstawie Pani/Pana zgody lub zawartej umowy, ma Pani/Pan prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Pani/Pana lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

14. Program lojalnościowy dla klientów – zasady i warunki

14.1     Postanowienia ogólne

14.1.1 Postanowienia niniejszego punktu określają zasady i warunki programu lojalnościowego prowadzonego przez Sprzedawcę.

14.1.2     Program prowadzony jest wyłącznie dla zakupów realizowanych za pośrednictwem sklepu internetowego https://sklep.krystian.com.pl.

14.1.3     Uczestnikiem programu może być Klient posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który zarejestruje konto w Sklepie.

14.1.4     Ten sam klient może mieć zarejestrowane tylko jedno konto w sklepie internetowym.

14.2    Definicje:

Bon – zdematerializowana forma bonu rabatowego w postaci 13-znakowego kodu uprawniającego do skorzystania z rabatu procentowego na zakupy w Sklepie;

 

Organizator, Sprzedawca – PW Krystian Sp. z o.o. z siedzibą w Przysusze;

Program – niniejszy program lojalnościowy;

14.3    Rejestracja

14.3.1     Rejestracja w programie wymaga rejestracji w Sklepie i założenia Konta, w tym akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego i Polityki Prywatności. Możliwość uczestnictwa w Programie następuje automatycznie po rejestracji Konta. Od tego momentu Uczestnikowi naliczane są punkty za złożone zamówienia. Dokonanie prawidłowej rejestracji Konta, umożliwia logowanie się na własne Konto i korzystanie z niego przy użyciu loginu i hasła oraz monitorowanie posiadanej ilości punktów.

14.4    Zasady Programu

14.4.1     Przy każdych zakupach w Sklepie na Konto Klienta naliczane są punkty.

14.4.2     Po uzbieraniu 1000 punktów, Klient może wygenerować Bon rabatowy. Aby móc wykorzystać Bon, Klient musi zalogować się na swoje Konto, wejść w zakładkę „Program Lojalnościowy” i kliknąć przycisk „wygeneruj voucher”.

14.4.3     Klient nie otrzyma automatycznej informacji o przyznanym Bonie rabatowym i musi osobiście monitorować stan swoich punktów.

14.4.4     Wygenerowany Bon rabatowy będzie widoczny w zakładce „Kupony” na Koncie Klienta.

14.4.5     Wykorzystanie Bonu podczas zakupów w Sklepie możliwe jest po wpisaniu zawartego na nim kodu rabatowego wpisanego na Bonie w koszyku, przed momentem wyboru sposobu płatności.

14.4.6     Za każdy 1 zł (jeden złoty) wydany w Sklepie, Klientowi przyznawany jest 1 punkt i automatycznie zapisywany na Koncie.

14.4.7     Przy obliczaniu liczby przyznawanych punktów kwota transakcji zaokrąglana jest – od 50 groszy w górę, a poniżej 50 groszy w dół do pełnego złotego.

14.4.8     Organizator zastrzega sobie prawo do organizowania dodatkowych bieżących promocji zwiększających liczbę zdobywanych punktów.

14.4.9     Zgromadzenie 1000 punktów na Koncie Klienta powoduje automatyczne uaktywnienie opcji „wygeneruj Bon” na Koncie Klienta w zakładce „Program lojalnościowy”.

14.4.10  W przypadku zgromadzenia wielokrotności 1000 punktów, Klient jednorazowo może wymienić tylko 1000 punktów na Bon rabatowy. Pozostałe punkty pozostają zapisane na Koncie Klienta i mogą zostać wykorzystane do wymiany na kolejny Bon rabatowy najwcześniej przy następnych zakupach.

14.4.11  Bon generowany jest od razu po kliknięciu przycisku „wygeneruj voucher” i od tego momentu Klient może dokonać transakcji wykorzystując Bon.

14.4.12  Jeżeli Klient dokona zwrotu towaru (dot. wyłącznie Konsumentów), punkty są odejmowane w wyniku zwrotu danego produktu.

14.4.13  Maksymalny przyznawany rabat to 10% na kolejne zakupy (z wyłączeniem ewentualnych dodatkowych akcji promocyjnych). Jeżeli Klient osiągnie większą liczbę punktów, mogą one doprowadzić do przyznania kolejnego Bonu po uzbieraniu odpowiedniej ich ilości.

14.4.14  Punkty przypisywane są wyłącznie do jednego Konta. Bony przyznawane są indywidualnie danemu Klientowi i nie mogą być wykorzystane przy zakupach z innego Konta.

14.4.15  Punkty zapisywane są na Koncie Klienta, gdy zamówienie, które stanowi podstawę do ich naliczenia otrzyma status „wysłane” lub „dostarczone”.

14.4.16  O wygenerowaniu Bonu i terminie jego ważności Klient informowany jest na swoim Koncie.

14.4.17  Bon może być wykorzystany w terminie 1 roku kalendarzowego od jego wygenerowania. Po upływie tego terminu bon traci ważność i nie podlega wykorzystaniu.

14.4.18  Bonów nie można łączyć ani sumować. Przy jednej transakcji można wykorzystać tylko jeden bon.

14.4.19  W razie wykorzystania Bonu przy zakupie kilku produktów, rabat naliczany jest od wszystkich produktów w danej transakcji. Organizator zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych produktów lub kategorii produktów, które nie będą podlegać rabatom.

14.4.20  Bon nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

14.4.21  W przypadku zwrotu produktu (dot. Konsumentów), przyznane za jego zakup punkty odejmowane są z Konta Klienta.

14.4.22  W przypadku zwrotu produktu, przy zakupie którego wykorzystano Bon, Klient nie ma prawa ponownego wykorzystania Bonu..

14.4.23  Organizator zastrzega sobie prawo do włączenia dodatkowych benefitów oraz promocji dla Klientów należących do Programu.

14.4.24  Klubowicz może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie, zamykając Konto. Rezygnację można złożyć kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta lub wysyłając pismo na adres Organizatora.

14.4.25  Zamknięcie Konta oznacza utratę ważności przyznanych Bonów i punktów.

14.4.26  Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub zawieszenia Programu, o czym poinformuje na Koncie Klienta z miesięcznym wyprzedzeniem.

14.4.27  Wszelkie reklamacje dotyczące Programu można zgłaszać na piśmie lub mailem na adres: sklep@krystian.com.pl przez cały czas trwania Programu i w terminie 60 dni od daty jego zakończenia. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji pisemnej decyduje data stempla pocztowego.

14.4.28  Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres składającego reklamację, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.

14.4.29  Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta, jeśli Klient łamie Regulamin.

14.4.30  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Programu, jednak zmiana taka nie może naruszać praw już nabytych przez Uczestników Programu. O zmianie Regulaminu Klienci zostaną poinformowani z miesięcznym wyprzedzeniem.

  

15. Opinie w Sklepie Internetowym

  

15.1. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym może wysyłać do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszej wiadomości email Sprzedawca ponawia jednokrotnie wysyłkę wiadomości po siedmiu dniach od wysłania pierwszej wiadomości.

 15.2. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym i są dostępne dla wszystkich odwiedzających Sklep Internetowy.

 15.3. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

 

 16. Postanowienia końcowe

 

16.1. W przypadku zawierania i realizacji Umowy zastosowanie znajdują odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego, Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawa o prawach konsumenta (w zakresie dotyczącym Konsumentów), ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1422 ze zm.) oraz odnośne przepisy prawa polskiego.

 16.2. Wszelkie spory, które mogą powstać pomiędzy Sprzedawcą a Klientem rozstrzygane będą przez sądy powszechne.

 16.3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 16.4. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Sprzedawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.

 16.5. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce Regulamin na stronie Sprzedawcy i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść Regulaminu może być też przesłana pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie Klienta. Regulamin wraz z załącznikami jest również doręczany Klientom w załączeniu do wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia i zawarcie umowy.