Oznaczenia i symbole

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy jest dokumentem, który wprowadza podział oraz ustala określone procedury certyfikacji dla poszczególnych kategorii środków ochrony indywidualnej. Każdy z produktów oferowanych przez Krystian oznaczony jest odpowiednimi znakami graficznym umożliwiającymi szybkie i łatwe określenie przeznaczenia danej rzeczy.

PiktogramNormaTytuł normy
EN-ISO-14116-1.jpg EN ISO 13688 Odzież ochronna – Wymagania ogólne
EN ISO 14116 Odzież ochronna – Ochrona przed czynnikami gorącymi
i płomieniem – Materiały, zestawy materiałów i odzież o ograniczonym
rozprzestrzenianiu płomienia
EN 1149-5 Odzież ochronna – Właściwości elektrostatyczne
– Część 5: Wymagania materiałowe i konstrukcyjne
EN 13034 typ 6 Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami – Wymagania dotyczące
odzieży zapewniającej ograniczoną skuteczność ochrony przed ciekłymi
chemikaliami (Typ 6 i Typ PW) odzieży)
EN 14605 Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami – Wymagania dotyczące odzieży
ochraniającej całe ciało, z połączeniami nieprzepuszczającymi cieczy w postaci
płynnej (Typ 3) lub rozpylonej (Typ 4), łącznie z wyrobami zapewniającymi tylko
częściową ochronę ciała (Typy P8[3] i PB[4]
EN 342 Odzież ochronna – Zestawy odzieży i wyroby
odzieżowe chroniące przed zimnem
EN 343 Odzież ochronna – Ochrona przed deszczem
EN ISO 20471 Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku
profesjonalnego – Metody badania i wymagania
EN ISO 11611 Odzież ochronna do stosowania podczas spawania
i w procesach pokrewnych
EN ISO 11612 Odzież ochronna – Odzież chroniąca przed czynnikami
gorącymi i płomieniem
IEC 61482-2/td> Prace pod napięciem. Odzież ochronna przed zagrożeniami
termicznymi spowodowanymi lukiem elektrycznym. Część 1-2: Metody badań.
Metoda 2: Określenie klasy ochrony przed łukiem elektrycznym materiałów
i odzieży przy zastosowaniu wymuszonego i ukierunkowanego łuku
elektrycznego (komora probiercza)