Polityka prywatności sklepu internetowego www.sklep.krystian.com.pl

1.  CEL POLITYKI

PW Krystian Sp. z o.o. (z siedzibą przy ul. ul. Staszica 9A, 26-400 Przysucha) świadoma wagi kwestii związanych z ochroną prawa do prywatności, w tym w szczególności prawa osób fizycznych powierzających swoje dane osobowe do właściwej i skutecznej ich ochrony deklaruje zamiar podejmowania wszelkich działań niezbędnych dla ochrony praw i usprawiedliwionych interesów użytkowników związanych z bezpieczeństwem danych.

 

W celu poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis internetowy www.krystian.com.pl i zapewnienia zgodności naszych działań z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wprowadza się do stosowania niniejszy dokument - Politykę prywatności w serwisie internetowym www.krystian.com.pl.

 

2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator - PW Krystian Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. ul. Staszica 9A, 26-400 Przysucha, KRS: 0000360882, NIP: 6010078099, REGON: 142518646,  zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z serwisu przez Użytkownika.

 

3. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

Dane osobowe uzyskane za pośrednictwem serwisu przetwarzamy w następującym celu:

1.    udzielenia wnioskowanej informacji w formularzu kontaktowym,

2.    świadczenia obsługi klienta i usług dostępnych dla Użytkowników posiadających konto w serwisie, 

3.    marketingowym (za zgodą użytkownika)

4.    administrowania serwisem, w tym w celu analitycznym i statystycznym.

 

Przetwarzanie danych osobowych może następować:

- dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit.b RODO).

Dane są przetwarzane w celu wykonywania działalności przez PW Krystian Sp. z o.o. w ramach realizacji umów zawartych z klientami lub w celu realizacji działań przed zawarciem umowy.

 

- dla wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit.c RODO)

Jako podmiot dostarczający odzież roboczą podlegamy obowiązkom prawnym w zakresie zapewnienia ich jakości i zgodności z przepisami i normami, w tym wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych.

 

- na podstawie Pani/Pana wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit.a RODO) Pani/Pana obsługa wiąże się z koniecznością przetwarzania danych.

Jeśli np. nie jest Pan/Pani naszym klientem, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na potrzeby marketingu usług oferowanych przez PW Krystian Sp. z o.o. i podmioty z nami związane w oparciu o Pani/Pana zgodę. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody.

 

- do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PW Krystian Sp.z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

W razie zaistnienia potrzeby, będziemy przetwarzać dane osobowe w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych. Dotyczy to przypadków konieczności zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego, badania satysfakcji klientów, dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej przy udzielaniu Państwu limitu kredytowego jak również w celu zabezpieczenia należnych PW Krystian sp. z o.o. płatności (umowy poręczenia oraz inne zabezpieczenia), marketingu bezpośredniego produktów i usług.

 

Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane są w związku ze świadczeniem usług a także w celach technicznych w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych.

 

 

4. PLIKI COOKIES

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich działalności w sieci Internet. Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

 

Serwis może wykorzystywać następujące pliki Cookies:

a)  pliki umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b)  pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c)  pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d)  pliki umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)  pliki umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

Zwykle stosowane przez użytkowników oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies (np. blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu). Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania użytkownika.

 

Ograniczenie stosowania plików Cookies przez użytkownika może wpłynąć na niektóre funcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

 

5. FORMULARZE KONTAKTOWE

W przypadku korzystania z formularza kontaktowego pliki Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

W odniesieniu do podmiotów i osób, które skorzystały z usługi kontaktu z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, odnotowywane jest imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej, które służą do przekazania informacji zwrotnej. Dane te wykorzystywane są w celu kontaktowym.

 

6. KONTO W SERWISIE

W przypadku założenia konta w serwisie będziemy używać Pani/Pana dane osobowe do prowadzenia Pani/Pana konta oraz w celu świadczenia spersonalizowanych usług na stronie PW Krystian Sp. z o.o.

 

Udostępnimy Pani/Panu historię zamówień oraz informacje na temat zamówień i umożliwimy zmianę ustawień konta (w tym również preferencji marketingowych). Udostępnimy Pani/Panu też łatwy sposób poprawiania i aktualizowania takich informacji, jak dane kontaktowe czy informacje o płatnościach.

 

Aby móc przedstawiać interesujące dla Pani/Pana rekomendacje produktów, PW Krystian Sp. z o.o. będzie przetwarzać dane na temat sposobu nawigowania po naszej stronie internetowej oraz przeglądanych produktów, na temat Pani/Pana historii zamówień oraz recenzji produktów, a także dane, które nam Pani/Pan przekaże poprzez swoje konto, które mogą obejmować nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko, w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego.

 

6. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

 

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

 

Zebrane przez serwis logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem (np. przez generowanie statystyk, niezawierających cech identyfikujących użytkowników serwisu, dostosowanie zawartości strony internetowej www.krystian.com.pl do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu, utrzymanie sesji).

 

7. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

1.    prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, zmiany, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

2.    prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uzyskania odpowiedzi na zapytanie zawarte w formularzu kontaktowym lub realizacji celu wykorzystania przez Panią/Pana funkcjonalności naszej strony internetowej.

 

8. ODBIORCY DANYCH

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu obsługi Pani/Pana, w celu wykonania ciążącego na PW Krystian Sp. z o.o. obowiązku prawnego lub realizacji umowy o współpracy z takim podmiotem, w oparciu o Pani/Pana zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora.

 

Odbiorcami danych mogą być przede wszystkim firmy księgowe, podmioty świadczące usługi marketingowe i IT na rzecz PW Krystian Sp. z o.o., kancelaria prawna, firmy kurierskie, banki, administratorzy elektronicznych systemów płatności, w tym ING Bank Śląski S.A. oraz Twisto Polska sp. z o.o. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z PW Krystian sp. z o.o. umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez PW Krystian sp. z o.o.

 

Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.

 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, na podstawie Pani/Pana zgody lub zawartej umowy, ma Pani/Pan prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Pani/Pana lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

 

9. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

10. DANE KONTAKTOWE

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można skontaktować się pod adresem e-mail: rodo@krystian.com.pl

 

11. OCHRONA DANYCH

Aby skutecznie chronić zbierane dane zabezpieczamy je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w polityce prywatności.

 

12. FORMUŁA ZAKUPOWA TWISTO

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) właściciel domeny internetowej przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

1.Serwis internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a)zrealizowania usług oferowanych na stronie internetowej,

b)przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z

  • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c)przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

4.W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust.2, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a)ING Bank Śląski S.A.

b)Twisto Polska sp. z o.o.

9.W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

10.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

11.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

12.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

13. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie aktualnej polityki prywatności na tej podstronie.